múltidéző

2021.10.18. 19:59

120 éve mondták ki a polgári leányiskola felállítását Hatvanban

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori olvasókat? Ha választ akar kapni mai kedves lapforgatónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

Tallózta: Szilvás István

EGER. VEGYES TARTALMU HETILAP. 1891. AUGUSZTUS 4.

Az egri kaszárnya-épités.

Az egri kaszárnya-épités jul. hó 31-én teljesen befejeztetett. Most ott állnak a nagy terjedelmü vásártéren a hatalmas laktanya-épületek teljes pompájukban, s valóban meglepő, impozáns képet nyujtanak. A teljes befejezés alkalmából Hirsch és Bachrach vállalkozók a mult szombaton, a délesti órákban az épületek s helyiségek megtekintésére hivták a kaszárnya-épitő megye bizottságot, a helyi sajtó képviselőit, s városunk néhány, az ügy iránt közelebbről érdeklődő polgárát; ott voltak: Zalár József, Imre Miklós, Kovács Kálmán, Gáspárdy Géza bizotts. tagok, a megyei tisztikarból Hám Gyula, Székely János Piller Ede, Kovács József, Szentkirályi Ödön, Klasánszky László, továbbá Grónai Sándor polgármester, dr. Schönberger Soma, dr. Swrtz Dávid, Hickmann Károly, Szabó Ignácz, stb. A vendégeket a távollevő vállalkozók képviseletében Fischer épitési vezető mérnök, s Keleti Izsó, mint a kaszárnyaépités főfelügyeletével megbizott kir. mérnök fogadták s kalauzolták az épületekben, melyeknek ugy épités szolidsága, valamint czélszerü berendezése kellemesen lepték meg a látogatókat. Szemle után, a tisztikaszinó diszes, tágas éttermében barátságos lakomához ült a társaság, melyen az épületek fölszerelése körül foglalatos egri iparos polgártársaink is részt vőnek. (…)

Röviden ez uttal is sietünk örömmel jegyezni meg, hogy a vállalkozók s az épitést intéző mérnökök egri iparos polgártársaink munkáinak jósága, pontossága, s szilárdsága fölött minden irányban dicséretüknek s teljes elismerésüknek adtak kifejezést. Hogy az élénk lakomán kellemes pohárköszöntőkben sem volt hiány – mondanunk sem kell. Az első poharat Zalár József megyei főjegyző üritette Hirsch és Bachrach vállalkozókra, Keleti és Fischer épités vezető mérnökökre, s az épitésben részt vett iparosokra. Kovács Kálmán kir. főmérnök Hevesmegye, – Grónai Sándor polgármester Eger város közönségét éltették, mint amelyeknek áldozatkészsége nagy mértékben hozzájárult a kaszárnya létesitéséhez. Dr. Schwartz Dávid Keleti Izsót, Keleti Izsó a kaszárnya épitési megyebizottság tagjait, s különösen e bizottság távollevő elnökét Kaszap Bertalan alispánt éltette.

HEVESMEGYEI TANÜGY. A KIR. TANFELÜGYELŐSÉG S HEVESMEGYEI ÁLT. TANITÓ-EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA 1901. SZEPTEMBER 15.

Polgári leányiskola Hatvanban.

Hatvanban régebb idő óta mozgalom indult meg egy polgári leányiskola felállitása iránt, de az ügy a tervezgetésnél tovább nem jutott. Végre is Scossa Dezső kir. tanfelügyelő vette kézbe az ügyet s az idei tanév elején a hatvani Tanügypártolók Egyesületének azt a tanácsot adta, hogy állitsa fel az iskolát mint iskolafenntartó, szedjen tandíjat a növendékektől, melyből az iskola személyi és dologi szükségletei fedezhetők lesznek s kérje a közoktatásügyi minisztertől a nyilvánossági jogot az ily alapon megnyitandó polgári leányiskola számára. A Tanügypártolók Egyesülete Hatvany József elnöklete alatt tárgyalta ezt a kérdést s a polgári leányiskola felállitását kimondotta. Az új tanintézet vezetésével az állami polgári fiuiskola igazgatója: Kipper István bizatott meg, míg az egyes tantárgyakat a polgári iskola tanerői fogják ellátni, mint óraadók.

HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 1903. MÁJUS 10.

Becsapott termény kereskedö.

Fülöp Jánosné jászszentandrási parasztasszonynak nem volt a mult évben valami nagy termése, de mégis pénzt akart szerezni még pedig terményére. Bejött tehát Hevesre özv. Kohn Józsefa kereskedőhöz és mintát mutatott buzából és kukoricából, az árára hamar megalkudtak mert előnyösnek mutatkozott. Már csak az előleg volt hátra melyet az eladó 50 koronában állapitott meg, a vevő azonban soknak találta. Fülöpné azzal nyugtatta meg özv. Kohnét, hogy százalékot kell fizetni a közjegyzőnél és éppen ennyi kell, igy mégis átadta az összeget két tanú jelenlétében. Mikor pedig nevét kérdezték a szomszédjáét diktálta Ballagó Andrásnét. A szállitási határidő elmult ami gyanura adott okot. Kimentek tehát Szentandrásra Ballagónéhoz, de persze nem ismerték meg, mert nem ő volt az aki az előleget felvette. A gyanú azonban Fülöp Jánosnéra esett, akit meg is találtak és feljelentették csalásért a járásbirósághoz.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock

Ezek is érdekelhetik